Nhân sự

NHÂN SỰ PHÒNG THANH TRA

 

1.

Phó Trưởng phòng:

Email:

TS. Nguyễn Quốc Tuấn

tuannq@dlu.edu.vn

 

 

 

2.

Chuyên viên:

Email:

ThS. Lưu Ngọc Hà

haln@dlu.edu.vn

 

 

 

3.

Chuyên viên:

Email:

Nguyễn Chiến Thắng

thangnc@dlu.edu.vn

 

 

 

 

Các tin khác