Giới thiệu về Phòng Thanh tra

13 tháng 11, 2015

Phòng Thanh tra Trường Đại học Đà Lạt – tiền thân là Ban Thanh tra giáo dục được thành lập theo Quyết định số 554/2003/ĐHĐL/TC-HC ngày 14 tháng 01 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt.
Top